Vedtægter for Hampen Motocross Klub.

 

§ 1.    Klubbens navn er ” Hampen Motocross Klub ”.

Klubben har hjemsted i Nørre Snede Kommune og er beliggende på Møllebakken 18, Gludsted, 7362 Hampen.

          Klubbens formål er at samle motocross interesserede personer, så de har muligheder for at dyrke fælles interesser under organiserede forhold.

 

§ 2.    Som medlem kan optages alle med interesse for motocrosssporten, passivt som aktivt. Optagelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen er til enhver tid i stand til at ekskludere et medlem, hvis medlemmet bevidst tilsidesætter reglementet, begår groft brud på kammeratskabet, eller på anden måde opført sig uacceptabelt.

         

§ 3.    Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

§ 4.    Klubbens generalforsamling afholdes i 4. kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

          Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

          Vedtægtsændringer godkendes på generalforsamlingen.

 

 

§ 5.    På ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af stemmetællere.

3.     Formandens beretning.

4.     Fremlæggelse af regnskab.

5.     Klubkontingent.

6.     Indkomne forslag.

7.     Valg af bestyrelsens medlemmer. ( vælges på skift hvert andet år. Formanden er på valg hvert år. )

8.     Valg af kørerrepræsentant.

9.     Valg af 2 suppleanter og 1 revisor.

10. Eventuelt. ( under dette punkt kan der ikke sættes forslag under afstemning. )

 

§ 6.    Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne, såfremt der fra medlemmerne ønskes en sådan, er bestyrelsen pligtig til inden 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med kravet skal der følge de punkter der ønskes behandlet, derudover kan intet optages på dagsordenen.

 

§ 7.    Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning, dog skal der være skriftlig afstemning såfremt mindst 3 medlemmer forlanger det. Beslutninger på generalforsamling afgøres ved simpelt flertal.

 

 

 

§ 8.    Ved opløsning af klubben kræves der ¾ af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. Opløses klubben, skal klubbens aktiver overgå til DMCU, hvor midlerne mærkes til en særskilt miljøfond. Midlerne administreres af DMCU´s bestyrelse.

 

§ 9.    Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 kørerepræsentanter, 1 repræsentant for både stor og minibane. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og den øvrige bestyrelse konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af Formand / Næstformand / Kasser / Sekretær / Banerepræsentant stor / Banerepræsentant mini / Klubhusrepræsentant.

 

§ 10.   Så længe klubben er medlem af DMCU forpligter den sig til at følge Unionens regler og vedtægter.

 

§ 11.   Klubbens regnskabsår skiller pr.15. oktober.

 

§ 12.   Kasserer og formand har tegningsretten for Hampen Moto Cross Klub.

 

 

 

281004aam

 

 

Vedtægterne er godkendt på Hampen Motocross Klub´s generalforsamling torsdag den 30. oktober 2004.