Klubmodul henter siden
Klubfest og generalforsamling 2019.
Hampen Motocross Klub inviterer til Klubfest og ordinær generalforsamling 2019.
 
Hej alle motocross venner. Vi er nu klar med invitationen til klubfest og generalforsamling som igen i år vil blive afholdt i vores klubhus.
 
Vi starter LØRDAG DEN 16. november 2019, med ordinær generalforsamling kl 15.00.
 
Genaral forsamling jf dagsorden, herefter klubfest hvor der er buffet fra Cafeteria Kroen.
 
Pris pr. kuvert for voksne: 150 kr.
 
Pris pr. kuvert for børn u. 12 år: 75 kr.
 
Børn under 3 år spiser gratis med!
 
Øl og vand til absolut rimelige priser.
 
Mellem hovedret og dessert vil der blive uddelt pokaler for klubløbene
samt Fidus og Skovkuskpokal.
 
Det amerikanske lotteri, skal traditionen tro også løbe af staben, med mange fine præmier.
 
Bindende tilmelding med angivelse af antal børn/voksne senest lørdag 13-11-2019 under fanen "Event" på hampenmx.dk.
 
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling i Hampen Motocrossklub 16. novemberber 2019.
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Klubkontingent
6. Indkomne forslag - forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsens medlemmer.
På valg er:
  • Ikke nogen 
8. Valg af kørerrepræsentanter.
9. Valg af 2 suppleanter og 1 revisor.
10. Eventuelt.
Der serveres kaffe og hjemmebag under mødet.
_________________________________________________
Vedtægter for Hampen Motocross Klub.
 
§ 1. Klubbens navn er ” Hampen Motocross Klub ”.
 
Klubben har hjemsted i Nørre Snede Kommune og er beliggende på Møllebakken 18, Gludsted, 7362 Hampen.
 
Klubbens formål er at samle motocross interesserede personer, så de har muligheder for at dyrke fælles interesser under organiserede forhold.
 
§ 2. Som medlem kan optages alle med interesse for motocrosssporten, passivt som aktivt. Optagelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen er til enhver tid i stand til at ekskludere et medlem, hvis medlemmet bevidst tilsidesætter reglementet, begår groft brud på kammeratskabet, eller på anden måde opført sig uacceptabelt.
 
§ 3. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 
§ 4. Klubbens generalforsamling afholdes i 4. kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer godkendes på generalforsamlingen.
 
§ 5. På ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.
 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Klubkontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsens medlemmer. ( vælges på skift hvert andet år. Formanden er på valg hvert år. )
8. Valg af kørerrepræsentant.
9. Valg af 2 suppleanter og 1 revisor.
10. Eventuelt. ( under dette punkt kan der ikke sættes forslag under afstemning. )
 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne, såfremt der fra medlemmerne ønskes en sådan, er bestyrelsen pligtig til inden 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med kravet skal der følge de punkter der ønskes behandlet, derudover kan intet optages på dagsordenen.
 
§ 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning, dog skal der være skriftlig afstemning såfremt mindst 3 medlemmer forlanger det. Beslutninger på generalforsamling afgøres ved simpelt flertal.
 
§ 8. Ved opløsning af klubben kræves der ¾ af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. Opløses klubben, skal klubbens aktiver overgå til DMCU, hvor midlerne mærkes til en særskilt miljøfond. Midlerne administreres af DMCU´s bestyrelse.
 
§ 9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 kørerepræsentanter, 1 repræsentant for både stor og minibane. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og den øvrige bestyrelse konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af Formand / Næstformand / Kasser / Sekretær / Banerepræsentant stor / Banerepræsentant mini / Klubhusrepræsentant.
 
§ 10. Så længe klubben er medlem af DMCU forpligter den sig til at følge Unionens regler og vedtægter.
 
§ 11. Klubbens regnskabsår skiller pr.15. oktober.
 
§ 12. Kasserer og formand har tegningsretten for Hampen Moto Cross Klub.
 
Vedtægterne er godkendt på Hampen Motocross Klub´s generalforsamling torsdag den 30. oktober 2004.
Tilmeldte
29 /150
Tilmeldingsfrist
13.11.2019
Tidspunkt
16.11.2019 kl. 15.00 - 16.11.2019 kl. 23.55
Sted
Hampen Motocross Klub.
Spisning voksen
Spisning barn u/12år
Total
Jeg er indforstået med at tilmeldingen er bindende*:
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'